آموزش رایگان روویت Revit

آموزش رایگان روویت Revit

درس اول ( بخش اول )

درس اول ( بخش دوم )

درس اول ( بخش سوم )

درس دوم ( بخش اول )

درس دوم ( بخش دوم )

درس سوم

درس چهارم ( بخش اول )

درس چهارم ( بخش دوم )

درس پنجم ( بخش اول )

درس پنجم ( بخش دوم )

درس ششم ( بخش اول )

درس ششم ( بخش دوم )

آموزش رایگان روویت Revit

نام

Revit

نرم افزار مورد نیاز

تعداد دروس

مقدماتی

سطح

جمع زمان ویدیو

استاد کاظم قنبری

مدرس

دیدگاهتان را بنویسید